لیست قیمت شاک فریزر

قیمت شاک فریزر :

5 سینی 64/100/000 تومان

10 سینی 94/800/000 تومان

15 سینی 134/000/000 تومان